adatkezelés

Az adatkezelésünk jogalapjai az alábbiak:

a) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés  a) pontja  szerint  a felhasználó  megfelelő  tájékoztatáson  alapuló önkéntes  hozzájárulása  az adatkezeléshez  (a  továbbiakban: Hozzájárulás);

b) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó, mint érintett az egyik fél (a továbbiakban: Szerződés teljesítése)

c) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (mint például számviteli, könyvviteli kötelezettség teljesítése – a továbbiakban: Jogi kötelezettség teljesítése)

d) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés d) pontja szerint az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges (a továbbiakban: Létfontosságú érdek);

e) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja szerint az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (a továbbiakban: Közérdek);

f) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (a továbbiakban: Jogos érdek)

g) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.) 13/A. §-a által biztosított adatkezelési engedély, amely szerint a Felhasználó hozzájárulása nélkül kezelhetők a Felhasználók természetes személyazonosító adatai (név, születési név, anyja születési neve, születési hely és idő) és lakcíme az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából, továbbá a Felhasználó hozzájárulás nélkül kezelhetők a Felhasználó természetes személyazonosító adatai, lakcíme, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatok az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából (a továbbiakban: Elkertv. 13/A. §).

A Szolgáltatóval szerződött Ügyfelek kapcsolattartói adatait a Szolgáltató az Ügyféllel fennálló szerződése teljesítésének, valamint az Ügyféllel való kapcsolattartás céljára használja az alábbiak szerint:

 

A B C D E F
Érintett kategóriája Kezelt adat
kategóriája
Adat forrása Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adattárolás időtartama,
törlés
időpontja
Szerződött Ügyfelek
kapcsolattartói
név Szerződött Ügyfél a) Szerződéses
kapcsolattartás
b) Szerződés teljesítése
c) Igény- és
jogérvényesítés
GDPR 6. cikk (1) bek.
f) pont: Jogos érdek
Ha az adat a
szerződésben szerepel: a szerződés megszűnésétől számított 8 év
Ha az adat nem a szerződésben
          szerepel: a szerződés
megszűnésétől számított
5 év
  telefonszám Szerződött Ügyfél a) Szerződéses
kapcsolattartás
b) Szerződés
teljesítése
c) Igény- és
jogérvényesítés
GDPR 6. cikk (1) bek.
f) pont: Jogos érdek
Ha az adat a
szerződésben szerepel: a szerződés megszűnésétől számított 8 év
Ha az adat nem a szerződésben szerepel: a szerződés megszűnésétől számított 5
év
  e-mail cím Szerződött Ügyfél a) Szerződéses
kapcsolattartás
b) Szerződés
teljesítése
c) Igény- és
jogérvényesítés
GDPR 6. cikk (1) bek.
f) pont: Jogos érdek
Ha az adat a
szerződésben szerepel: a szerződés megszűnésétől számított 8 év
Ha az adat nem a
szerződésben szerepel: a szerződés megszűnésétől számított 5 év
  Szerződött Ügyfél Szerződött Ügyfél a) Szerződéses
kapcsolattartás
b) Szerződés
teljesítése
c) Igény- és jogérvényesítés
GDPR 6. cikk (1) bek.
f) pont: Jogos érdek
Ha az adat a
szerződésben szerepel: a szerződés megszűnésétől számított 8 év
Ha az adat nem a
szerződésben szerepel: a szerződés megszűnésétől számított 5 év

A Szolgáltatónak és az Ügyfélnek is jogos érdeke, hogy az Ügyfelet kapcsolattartó személyei útján folyamatosan el tudja érni. A kapcsolattartói adatok szűk körűek, csak az értesítés küldés  szempontjából lényeges adatokat tartalmaznak, a megadott telefonszám és e-mail cím általában kifejezetten céges kommunikációra szolgál, így pedig a kapcsolattartó érintett alapvető jogai és szabadságait nem érinti aránytalanul.

A megőrzési idő, amennyiben az adatok a szerződés részét képezik, a számviteli törvény szerinti megőrzési idővel egyeznek meg, amely a szerződés megőrzésére vonatkozik. Amennyiben az adatok nem a szerződésben szerepelnek, a megőrzési idő az általános 5 éves polgári jogi elévülési idő.

A Szolgáltató kezeli a vele szerződött beszállítók kapcsolattartói adatait.

 

A B C D E F
Érintett kategóriája Kezelt adat
kategóriája
Adat forrása Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adattárolás időtartama, törlés
időpontja
Szerződött beszállítók kapcsolattartói név Szerződött beszállító a) Szerződéses kapcsolattartás
b) Szerződés teljesítése
c) Igény- és jogérvényesítés
GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: Jogos érdek Ha az adat a szerződésben szerepel: a szerződés
megszűnésétől számított 8 év
Ha az adat nem a szerződésben
Szerződött beszállítók kapcsolattartói telefonszám Szerződött beszállító a) Szerződéses kapcsolattartás
b) Szerződés teljesítése
c) Igény- és jogérvényesítés
GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: Jogos érdek Ha az adat a szerződésben szerepel: a szerződés
megszűnésétől számított 8 év
Ha az adat nem a szerződésben szerepel: a szerződés megszűnésétől számított 5
év
Szerződött beszállítók kapcsolattartói e-mail cím Szerződött beszállító a) Szerződéses kapcsolattartás
b) Szerződés teljesítése
c) Igény- és jogérvényesítés
GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: Jogos érdek Ha az adat a szerződésben szerepel: a szerződés
megszűnésétől számított 8 év
Ha az adat nem a szerződésben szerepel: a szerződés
megszűnésétől számított 5 év
Szerződött beszállítók kapcsolattartói beosztás Szerződött beszállító a) Szerződéses kapcsolattartás
b) Szerződés teljesítése
c) Igény- és jogérvényesítés
GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: Jogos érdek Ha az adat a szerződésben szerepel: a szerződés
megszűnésétől számított 8 év
Ha az adat nem a szerződésben szerepel: a szerződés
megszűnésétől számított 5 év

A Szolgáltatónak és a beszállítónak is jogos érdeke, hogy a Szolgáltató a beszállítót kapcsolattartó személyei útján folyamatosan el tudja érni. A kapcsolattartói adatok szűk körűek, csak az értesítés küldés szempontjából lényeges adatokat tartalmaznak, a megadott telefonszám és e-mail cím általában kifejezetten céges kommunikációra szolgál, így pedig a kapcsolattartó érintett alapvető jogai és szabadságait nem érinti aránytalanul.

A megőrzési idő, amennyiben az adatok a szerződés részét képezik, a számviteli törvény szerinti megőrzési idővel egyeznek meg, amely a szerződés megőrzésére vonatkozik. Amennyiben az adatok nem a szerződésben szerepelnek, a megőrzési idő az általános 5 éves polgári jogi elévülési idő.

A 6. pontban meghatározott adatok adatkezelője a Szolgáltató, melynek elérhetőségei és cégadatai az alábbiak:

Nébo Kft.

Székhely:            1034 Budapest, San Marco u.5.

Nyilvántartja:    Fővárosi Cégbíróság

Adószám:           10653719-2-41

Képviseli:           Fekete Ádám ügyvezető, elérhetőségei: az iroda székhelyén, irodájában és telefonos
elérhetőségein

Telefon:

E-mail cím:          nebo[kukac]gmail.hu

 Weboldal:          www.nebo.hu

Start typing and press Enter to search